Video giải bóng chuyền,trận bóng đá
tuyển dụng nhân tài

Học và làm theo Bác ở thị trấn Thịnh Long

ngày phát hành:2023-09-15 10:51    Số lần nhấp:156

  

Những năm qua, Đảng ủy thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định) đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, người dân về tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo Bác.

Đảng ủy thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) họp chỉ đạo đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Phạm Đình Trụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn cho biết: “Xác định học tập và làm theo Bác là động lực để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từ đó lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, Đảng ủy thị trấn đã xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa nhiệm vụ theo từng chủ đề hàng năm”. Trong đó, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên và được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học với các hình thức đa dạng như: Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề, lồng ghép trong hội nghị của các ban, ngành, đoàn thể; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh; các chi bộ đưa nội dung nghiên cứu, học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi sinh hoạt định kỳ… Cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, sự thống nhất về ý chí và hành động. Nội dung học tập được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể lồng ghép sáng tạo, thiết thực và hiệu quả; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”; các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, hướng tới phục vụ nhân dân, nâng cao hiệu quả công việc. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động xây dựng kế hoạch tu dưỡng và đăng ký phấn đấu làm theo gương Bác sát với chức năng, nhiệm vụ được phân công; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ.

Đảng ủy thị trấn thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò nòng cốt của đoàn viên, hội viên trong việc tuyên truyền ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác ở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; khắc phục,tuyển dụng nhân tài ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, như: Chi bộ 5, chi bộ 8, chi bộ 13, chi bộ 15, chi bộ 18...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy thị trấn Phạm Đình Trụ cho biết thêm: Nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xác định khâu đột phá là phát động cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển, trọng tâm là xây dựng tổ dân phố (TDP) NTM bền vững. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đều xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện. Trong đó, Hội Phụ nữ thị trấn phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp kiểu mẫu”, triển khai có hiệu quả mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm tạo nguồn cho phụ nữ nghèo vay vốn để phát triển kinh tế. Hội Cựu chiến binh thị trấn tổ chức phong trào thi đua xây dựng “Tổ dân phố cựu chiến binh NTM kiểu mẫu”. Các trường học trên địa bàn cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện “5 điều Bác Hồ dạy” trong học sinh, phong trào “Dạy tốt - Học tốt”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng TDP, cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa tiếp tục được đẩy mạnh…

Một góc thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu) hôm nay.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ thị trấn Thịnh Long đã đạt được những kết quả quan trọng. Năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Toàn thị trấn có trên 85% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển. Năm 2022, thị trấn Thịnh Long thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Sản xuất nông nghiệp phát triển và tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa; giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 210 triệu đồng; chăn nuôi gia cầm, nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh. Phong trào thi đua xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiếp tục được duy trì với 6 TDP được công nhận cơ bản đạt NTM kiểu mẫu cấp huyện, 6 TDP duy trì NTM nâng cao cấp huyện, 8 TDP duy trì NTM kiểu mẫu cấp tỉnh. Chương trình mỗi xã, thị trấn một sản phẩm OCOP đạt kết quả cao, là đơn vị dẫn đầu huyện Hải Hậu về sản phẩm OCOP với 25 sản phẩm.

Thị trấn đã thực hiện quyết liệt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển. Các hoạt động dịch vụ, thương mại ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu sản xuất và đời sống. Lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,11%. Đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 66,2 triệu đồng/năm; thị trấn không còn hộ nghèo.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Bối cảnh kinh tế - xã hội chung toàn quốc cũng như của tỉnh và của huyện đang đứng trước nhiều thách thức mới. Do vậy, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp chính trị quan trọng tạo động lực phấn đấu khắc phục khó khăn cho từng tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Thời gian tới cấp ủy, chính quyền thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ quản lý, đảng viên và thế hệ trẻ nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 ở mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với nghiêm túc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc; biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể, cá nhân tiêu biểu./.

 

 Powered by Video giải bóng chuyền,trận bóng đá @2013-2022 RSS地图 HTML地图